Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest to instytucja, która wydaje uprawnienia na obsługę większości maszyn budowlanych w tym bardzo popularnych wózków widłowych. Szkolenia na wózki widłowe odbywają się najczęściej w prywatnych ośrodkach doskonalenia zawodowego. Jedynie sam egzamin odbywa się po skończonym kursie na wózki widłowe w regionalnym inspektoracie Urzędu Dozoru Technicznego.

Warunki do podjęcia szkolenia na wózki widłowe

Uprawnienie do obsługi wózka widłowego wydawane jest dla osób, które spełniają 3 podstawowe warunki:

  • kursant musi w chwili podejścia do egzaminu na wózki widłowe mieć ukończone 18 lat,
  • powinien posiadać minimum wykształcenie podstawowe,
  • powinien posiadać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów z napędem silnikowym, do których także zalicza się wózek widłowy.

Bardzo często zdarza się, iż osoby zainteresowane podjęciem szkolenia na wózki widłowe, pytają o wymóg posiadania prawa jazdy. Czy jest wymagane, jako warunek podjęcia samego kursu? Otóż brak prawa jazdy nie wiąże się z podjęciem samego szkolenia na wózki widłowe. Szkolący się z obsługi wózków widłowych nie musi posiadać innych uprawnień określonych prawem jazdy.

Kurs na wózki widłowe – jakie daje uprawnienia?

Generalnie należy przyjąć, iż ukończenie szkolenia na wózki widłowe uprawnia do poruszania się na wózkach widłowych jezdniowych, podnośnikowych wszystkich rodzajów i typów. Dotyczy to wózków widłowych z napędem spalinowym, gazowym (gaz propan butan) lub akumulatorowym.

Ważnym elementem samego ukończenia szkolenia jest możliwość uzyskania stosownych dokumentów. Najważniejszym jest zaświadczenie kwalifikacyjne UTD uprawniające do obsługi wózków widłowych. Jest to dokument wydawany bezterminowo, który obowiązuje na terytorium całej Polski.

Natomiast, jeśli zamierzamy na wózku widłowym pracować w innym kraju Unii Europejskiej, niezbędne jest wyrobienie tak zwanego certyfikatu ukończenia szkolenia na wózki widłowe. Jest on wydawany przez UDT-CERT. Instytucji mieszczącej się w Warszawie.

Bardzo ważną rzeczą, którą kursant po zakończeniu szkolenia z obsługi wózków widłowych powinien się zająć jest przetłumaczenie pełnej dokumentacji na język obowiązujący z kraju, w którym zamierza następnie pracować. Szczególnie tyczy się to osób, które zamierzają podjąć pracę w krajach skandynawskich i na wyspach brytyjskich. Bardzo często wymagane jest pełne przetłumaczenie owych uprawnień zdobytych podczas szkolenia na wózki widłowe.

Szkolenie na wózki widłowe – z jakich składa się części

Zdecydowana większość ośrodków doskonalenia zawodowego prowadzi kursy w oparciu o dwie zasadnicze części: teoretyczną i praktyczną. Szkolenia na wózki widłowe w części teoretycznej to przede wszystkim zapoznanie się z pełnią przepisów dotyczącą obsługi, użytkowania i pracy na wózku widłowym. Podczas szkolenia teoretycznego, każdy z kursantów jest także zapoznawany z aktualnymi przepisami BHP oraz co w przypadku szkolenia na wózki widłowe bardzo istotne – obsługi, w tym wymiany butli gazowej LPG.

Część praktyczna szkolenia na wózki widłowe składa się z nauki jazdy, obsługi konkretnych elementów owego wózka, a także operowania ładunkami obsługiwanymi przez wózek widłowy.

Obie części szkolenia na wózki widłowe powinny pokrywać się z tym, co będzie później wymagane na egzaminie państwowym. Sam egzamin zdaje się przed komisją państwową w regionalnym inspektoracie Urzędu Dozoru Technicznego.

Szkolenie na wózki widłowe, inwestycją w przyszłość

Uprawnienia po odbyciu szkolenia na wózki widłowe obowiązują dożywotnio. Bezterminowość nadań sprawia, iż grono zainteresowanych ukończeniem szkolenia na wózki widłowe jest coraz większe.

Ważny jest też fakt, iż uprawnienia obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej, co pozwala na łatwiejszy dostęp do poszczególnych rynków pracy.