Wózki widłowe, które używane są w różnych zakładach pracy powinny spełniać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z ergonomią. Ściśle określają to przepisy bhp, z jakimi każdy przedsiębiorca, jak i operatorzy obsługujący wózek widłowy powinni się zapoznać. Naturalnie, wózek przeznaczony do eksploatacji powinien być przede wszystkim sprawny. W tym celu należy dokonywać okresowych konserwacji i przeglądów technicznych pojazdu. Zachowanie zasad bhp związane jest także z rodzajem wózka widłowego.

BHP a rodzaje wózków widłowych

  • Wózki widłowe napędzane silnikiem spalinowym lub elektrycznym nie powinny być używane w pomieszczeniach zamkniętych. Muszą być one zastąpione wózkami akumulatorowymi.
  • Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia powinny być objęte dozorem technicznym podobnie jak butle gazowe stosowane w wózkach o napędzie spalinowym. Obsługa, konserwacja oraz okresowe przeglądy techniczne powinny być przeprowadzane zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową, jaką dostarcza producent wózków widłowych.

Wymagania odnośnie operatora wózka widłowego

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane są również z tym, jakie są wymagania co do pracownika obsługującego wózek widłowy w danym miejscu pracy. Osoba taka powinna: mieć wykształcenie minimum podstawowe, posiadać ukończony kurs na wózek widłowy 48 godzin teorii i 15 godzin praktyki zgodnych z Programem Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, zdać egzamin przed Komisją UDT, posiadać zaświadczenie lekarskie z badań psychotechnicznych potwierdzające iż może kierować wózkiem widłowym. Poza tym, powinna również mieć zaświadczenie z konkretnego zakładu pracy, że może operować wózkiem widłowym. Preferowane jest też prawo jazdy kategorii B.

Każdy operator wózka widłowego powinien kierować się zdrowym rozsądkiem, dbając o bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale i pozostałych osób znajdujących się w miejscu pracy. Nieodpuszczalne jest łamanie jakichkolwiek zasad podczas gdy obsługuje się wózek widłowy, gdyż należy postępować zgodnie z regulaminem. Użytkownik wózka powinien dostosować ciężar załadunku do dopuszczalnej nośności wózka oraz stosownie zabezpieczyć ładunek. Po zakończeniu pracy należy natomiast wyczyścić wózek oraz odstawić go na miejsce przeznaczone do ładowania akumulatorów. Powinien też swoje uwagi czy ostrzeżenia zamieścić w Książce Pracy Wózka.

Sprawdzanie stanu technicznego

Codziennie, przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan techniczny wózka widłowego. Kontroli tej poddany muszą być układy: kierowniczy, hamulcowy, napędowy, mechanizmów podnoszenia, osprzętu, działania oświetlenia, sygnalizacji, stanu przyrządów kontrolno – pomiarowych. Dodatkowo, należy sprawdzić wszystkie urządzenia, jakie zabezpieczają kierowcę – operatora i osoby uczestniczące w czynnościach transportowych.